František Bálek - Sochy

Plzeňský sochař František Bálek se narodil 4. června 1954. Vyučil se keramikem v Karlovarském porcelánu v závodě Duchcov, ale zájem o plastiku jej přivádí na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do Prahy, kde u prof. Josefa Malejovského studuje v letech 1979 - 1985 obor užité sochařství. Po ukončení studia se vrací do rodné Plzně; zde spolupracuje na veřejných zakázkách například s Aloisem Soprem či Ladislavem Fládrem.

Hlavním tématem v jeho tvorbě je lidská figura, především ženská, oblíbené jsou rovněž sportovní motivy. Vedle klasického ztvárnění se v poslední době zabývá i pojetím abstraktním. Kromě tradičních sochařských materiálů jako kámen a kov, užívá pro svá sochařská ztvárnění též materiálů současných - pryskyřic, drátů a různých kombinovaných technik. Největších úspěchů dosahuje v mezinárodních soutěžích tvorby z ledu a písku - je zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří pracují s těmito pomíjivými materiály.Vystavuje doma i v zahraničí, věnuje se také restaurátorství a pedagogické činnosti (vyučuje na ZUŠ v Plzni a Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole "Zámeček" v Plzni Radčicích).

O jeho práci:

Tvorba Františka Bálka je velmi soustředěná a přitom se nebrání novým podnětům. Vychází z poznání našeho prostředí, z odkazu středoevropských tradic. Promítají se do ní i vlivy meziválečných avantgardních proudů. Souvisí také s estetikou šedesátých let, s jejím osvobozením od klasických postupů a nacházením nových metod. Sochař dospěl ve svém převážně komorně laděném projevu k osobitému ztvárnění figury. Dokonale ovládá zpracování kovů, kamene, ale i keramiky a syntetických nebo dokonce pomíjivých materiálů. Dokáže výrazně zjednodušit tvary a propojit vnitřní a vnější prostor. Zdůrazňuje podstatné rysy a potlačuje vedlejší motivy. Tím dosahuje výrazové přesvědčivosti. Vyjadřuje se jasnou a zřetelnou zkratkou, ale umí využít i důležitých detailů, které podtrhují působivost celku. Velmi citlivě přistupuje k literárním symbolům, aniž by však převládl příběh nad pregnantním výtvarným projevem. Pro jeho dílo je příznačná střídmost a zároveň smysl pro hru světel a stínů. Některé sochy mají vyváženou, spíš statickou skladbu, do jiných se naopak proniká expresivně nebo až dramaticky vystižený pohyb. V dalších se František Bálek dostává až na hranici čisté abstrakce, kterou však nepřekračuje. Vždy totiž vychází z vnímání a pozorování skutečnosti, jež ho neustále inspiruje. Všechny své představy zachycuje s výrazovou lehkostí, jemností i robustností. Jestliže většinou směřuje k až strohé kompozici, pak někdy přece jen uvolňuje bohatou představivost, připomínající odkaz imaginativních proudů v českém i evropském umění. Někdy využívá i přírodních tvarů nalezených kamenů, které samy napovídají výsledné řešení. Přibližuje se také směrům, založeným na propojení nejrůznějších nalezených předmětů, aby tak zaznamenal stopu skutečnosti a prostředí, ve kterém žije. Přírodní látky mnohdy nahrazují epoxidy, s nimiž umělec zachází se stejnou zručností. Zvláštní jsou imaginární šachové figury, které upomínají na kontext mezi rozumem a citem, hmotou a myšlenkou, představou a jejím záznamem. Velká část Bálkovy tvorby počítá s neměnností, se zachováním sochy pro příští generace. Monumentálně cítěné a přitom křehké sochy z ledu a z písku však již od svého zrodu směřují k neodvratnému zániku. Dílo Františka Bálka se v průběhu let zvolna a přirozeně rozvíjí, nedochází v něm k žádným náhlým zvratům. Současná výstava je příležitostí, která dovoluje sledovat alespoň v náznaku, jakou umělec urazil cestu, jak se jeho mnohokrát oceněná tvorba mění a jak je svou přesvědčivou autentičností stále aktuální.

Jiří Machalický

Kontakt:
František Bálek
Ostrovní 8 / CZ 301 00 Plzeň
Tel: (+420) 377 420 551
E-Mail: f.balek@seznam.cz